О магистратуре

Магистратура бөлүмүнүн “Экономика” жана “Менеджмент” багыттары боюнча өнүгүү тарыхы.

      Магистратура (521600)- багыты «Экономика», (521500) - багыты «Менеджмент» 2008-жылы сентябрь айында ОшМУнун «БжМ» факультетинин базасында ачылган.

      Бул багыттар боюнча биринчи лицензия КРнын Билим берүү жана Илим министирлигинин алдындагы билим берүү мекемелерин аттестациялоо жана лицензиялоо боюнча мамлекеттик инспекциянын (№9/11.09.07.2004). ( лицензия №352 , ж-а №60 , №62 – тиркеме) чечиминин негизинде берилген.

      Андан кийинки ушул эле багыттар боюнча лицензия КР нын билим беруу жана илим министрилигинин алдындагы билим беруу министрлигин акредитациялоо (аттестациалоо) жана лицензиялоо боюнча мамлекеттик инспекциянын (№02 /17.12.02.2009 ж) кошумча №58, жана лицензия №352, №60, №62 тиркеме) чечиминин негизинде берилген .

      Учурдагы ушул эле багыттар боюнча лицензия КР нын билим берүү жана илим министрилигинин алдындагы билим берүү мекемелерин аккредитациялоо (аттестациалоо) жана лицензиялоо боюнча мамлекеттик инспекциянын (протокол №3/08. 27.02.2014 ж), (лицензия NLD 140000), берилген (лицензиянын аяктоо мөөнөтү чексиз).

      “БжМ” факультетинин магистратуранын “Экономика” багытына биринчи тандоо жана кабыл алуу 2008-жылы жүргүзүлгөн, “Менеджмент” багытына тандоо жана кабыл алуу 2013-жылы жүрүгүзүлүп, ушул мезгилде эки багыт боюнча 1-2- курстар жалпы 89 магистрант билим алышып, ал эми 2017-2018 окуу жылында “Экономика” жана “Менеджмент” багыттарында 111 магистрант билим алууда.

      БжМ факультетинин магистратура бөлүмү 2- багыта “Экономика”, “Менеджмент” магистрантарды даярдайт.

      “Экономика“ жана “Менеджмент” багыты боюнча магистратура 28 окутуучу, анын ичинен КРнын УИАнын мүчө-корреспонденти-1, илимдин доктору-7, илимдин кандидаттары -20 жана тажрыйбалуу 1 ага окутуучу эмгектенишет.

      Ушул мезгилде факультетте жогорудагы багыттар боюнча атайын даярдыктан өткөн жана атайын базалык билимге ээ болгон илимий даражалары бар бир катар окутуучулар эмгектенишет. Аларга: бөлүм башчысы э.и.к., доцент Джоробаева М.А., КРнын УИАнын мүчө-корреспонденти; э.и.д. профессор Купуев П.К., э.и.д., профессор Убайдуллаев М.Б., э.и.д., профессор Эргешбаев, э.и.д. профессор Култаев Т.Ч., э.и.д., профессор Кулуева Ч.Р., к.ф.-м.н. доцент Бекешов Т.О., э.и.к., доцент Камалов Э.Т., к.э.н., доцент Асанов Б.М., к.э.н., доцент Саматова Э.И., к.т.н., доцент Айбашев М.Ж., э.и.к., доцент Борбодоев М.М., г.и.к., доцент Белеков Ж.К., э.и.к., доцент Аматова У., э.и.к., доцент Исраилов Т.М., э.и.к., Максытова Б.Т., э.и.к., Токторов К.К., э.и.к., доцент Мырзаибраимова И.Р., ж.б. окутуучулар дайыма өздөрүнүн окуу программаларын, окутулуучу материалдарын жаңылашып, заманбап экономикалык илимдердин шарттарын эске алуу менен лекция окушат.

      Педагогикалык практикаларга жайгаштырууда БиМ факультетиндеги жана башка структуралардагы кафедралардын базасы колдонулат. Бул практикадагы негизги аткарылуучу иштер төмөнкүлөр:

А) ОшМУнун, факультеттин, кафедранын деңгээлиндеги иш кагаздар менен таанышуу;

Б) Окуу предметтеринин ОМКнин структурасы жана мазмунун изилдөө;

В) Сабактарга катышуу;

Г) Белгиленген темалар боюнча даярданып сабак өтүү ж.б.

      Өндүрүштүк практикаларга жайгаштырууда магистранттын өзүнүн каалоосу эске алынат (мисалы, өзү иштеп жаткан болсо ошол ишканага багыттама берилет), андан кийин практика жетекчилеринин жардамы менен жайгаштырууга жардам көрсөтүлөт.

      Бизнес жана менеджмент» факультети боюнча азыркы күнгө практика боюнча 129 ишкана-уюмменен келишим түзгөн. Бул толук өлчөмдө магистраннтарды практика ордулары менен камсыздоого мүмкүнчүлүк берет. Келишимдердин тармактар боюнча бөлүнүшү:

· 24 - банктар, кредиттик союздар, микрокредиттик компаниялар менен;

· 47 - бюджеттик мекемелер менен;

· 58 - келишим акционердик коомдор, жоопкерчилиги чектелген коомдор, жеке ишкерлер, фонддор, бирикмелер жана ассоцациялар менен түзүлгөн.